Haber Avrasya

CHP Yerel Seçim Bildirgesi açıklandı

CHP Yerel Seçim Bildirgesi açıklandı
148
10 Şubat 2019 - 16:09

ANKARA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla Ankara Spor Salonunda düzenlenen ve 900 civarındaki adayın tanıtıldığı toplantıda, 28 sayfalık yerel seçim bildirgesi de kamuoyuyla paylaşıldı.

“Huzurlu kentlerde yaşamak için halkçı belediyecilik” başlığıyla yayımlanan bildirgede, seçilmesi halinde belediye başkan adaylarının şehirlerine yapacakları projeler anlatıldı.

Toplam 12 maddelik “Yerel Yönetimlerde Temel İlkeler” ile başlayan bildirgede Kılıçdaroğlu'nun “O?zetle biz, halkçı belediyecilik istiyoruz. Deg?erli yurttas?larım, siz de bo?yle kentlerde yas?amak istiyorsanız, bizim belediye bas?kan adaylarımıza destek verin. Hep birlikte kardes?c?e, geleceg?e umutla ve gu?zellikle bakalım.” sözleri yer aldı.

Halkçı belediyeciliğin geniş tanımının yapıldığı bildirgede, CHP'nin yerel yönetim anlayışının çoğulcu demokrasiyi ve katılımcılığı esas aldığı vurgulandı.

“Yerel kalkınma politikalarımız, hayat pahalılıg?ına son vermeyi, c?okc?a u?retmeyi ve hakc?a bo?lu?s?meyi hedefler.” denilen bildirgede, CHP'nin barınma, gıda, ulas?ım gibi gu?ndelik yas?amda ihtiyac? duyulan tu?m alanlarda, hayat pahalılıg?ını giderecek tedbirler alacag?ı belirtildi.

“Kent-kır iş birliği”ni geliştirmeyi vadeden CHP'nin bildirgesinde, bu amaçla üretim ve tüketim kooperatiflerinin belediyeler öncülüğünde teşvik edileceği yer aldı.

Kırsal alanları olus?turan ormanlar, havzalar, tarım toprakları ve meraların gelecek kus?aklara devredilecek ortak zenginlikler olduğu vurgulanan bildirgede, “Kırsal alanlarımızı kentles?me baskısından kurtaracag?ız. C?evre dostu politikalar ekonomik kalkınmanın ve istihdamın o?nu?nde engel deg?ildir. Bunun ic?in, dog?aya zarar vermeyen su?rdu?ru?lebilir u?retim ve tu?ketim faaliyetlerini tes?vik edeceg?iz. Kentlerde sag?lıklı, gu?venli ve ucuz gıda sag?lamak; kent ve kır arasında dengeli bir gelis?me olus?turmak ic?in kent-kır is? birlig?ini gelis?tireceg?iz. Bu amac?la, u?retim ve tu?ketim kooperatiflerini, belediyeler o?ncu?lu?g?u?nde tes?vik edeceg?iz.” denildi.

Tavsiye kararlarına uyacağız

CHP bildirgesinde belediyelerde şeffaflığı yönetimi kültürü haline getirme vaadinde bulunulurken, hesap verme sorumluluğunun da kurumsal kültür haline getirileceğinden bahsedildi.

Bildirgede, CHP'li belediyelerde Kamu Denetçiliği Kurumunun tavsiye kararlarına uyulacağı da kaydedildi.

Belediyelerde vatandaşların ihtiyac?larına do?nu?k olmayan gereksiz harcamalara ve israfa son verileceği belirtilen bildirgede, “Tu?m kamusal kaynakları, halkın ihtiyac?ları ve talepleri dog?rultusunda kullanacag?ız.
Hayat pahalılıg?ını giderecek tu?m tedbirleri alacag?ız. Barınma, gıda, ulas?ım gibi gu?ndelik hayatta ihtiyac? duyulan tu?m alanlarda, daha kaliteli hizmeti, daha du?s?u?k fiyata sag?layacag?ız. Tu?m o?g?rencilerin barınma sorununu c?o?zeceg?iz. Ulas?ımda indirim sag?layan du?zenlemeleri, halkın ihtiyac?ları dog?rultusunda yaygınlas?tıracag?ız.” vaatleri yer aldı.

Güvenli kentler vurgusu

CHP bildirgesinde, afet riski azaltılmıs? gu?venli yerles?imler ins?a edileceği aktarıldı.

“Uzlas?ıya dayalı bic?imde ve mag?duriyetler yaratmadan kentleri do?nu?s?tu?rmeyi temel o?ncelig?imiz olarak kabul ediyoruz.” denilen bildirgede, şunlar kaydedildi:

“Kent planları ve s?ehircilik projeleri ile kentlerde sosyal ve mekansal ayrıs?maları o?nleyecek tedbirleri alacag?ız. Plansızlıg?ın ve denetimsizlig?in ag?ır sonuc?larının son o?rnekleri olan 1999 ve 2011 depremlerine rag?men, gec?en su?re ic?erisinde yas?anan acı deneyimlerden ders c?ıkardıg?ımız ve olus?abilecek yeni afetlere yeterince hazır oldug?umuz so?ylenemez. Deprem ve dig?er dog?al felaketlerin o?nlenmesi ic?in siyaset u?stu? bir is? birlig?ini savunuyoruz. Bu c?erc?evede, u?niversiteler, meslek odaları, sivil toplum o?rgu?tleri ve yerel yo?netimler birliktelig?ini temel alan; deprem master planlarına uygun ve gu?venli yerles?imler olus?turacag?ız. Afet riski altındaki her yerde kolay ulas?ılabilecek ve gu?venli alanlar olus?turacag?ız. Bu alanların amacı dıs?ında kullanılmasını o?nleyeceg?iz. Afet sonrası toplanma alanlarının ranta ac?ılmasını, hic?bir kos?ulda kabul etmeyeceg?iz. Risk azaltma kararlarını, risk altındaki bo?lgelerde yas?ayan yurttas?larla birlikte alacag?ız.”

Hayvan haklarına saygı

Bildirgede, CHP'li belediyelerde Hayvan Hakları Evrensel Beyannamesinin hayata geçirilmesi için tüm adımların atılacağı bilgisi yer alırken, kedi ve ko?pek gibi sahipsiz sokak hayvanlarının kentlerde hayatlarını su?rdu?rmeleri ic?in gerekli tu?m tedbirlerin alınacağına değinildi.

Sokak hayvanlarının sahiplendirilmesine yo?nelik etkinlikler ve kampanyalar du?zenlemeyi vaadeden CHP, bunlar ic?in, belediye birimlerinin, go?nu?llu? vatandaşlarla birlikte c?alıs?masının tes?vik edileceğini bildirdi.

Ucuz, kaliteli ve doğayı kirletmeyen toplu taşıma vaadinde de bulunulan CHP bildirgesinde, “Kentlerde ulas?ımın tek bir arac? tu?ru?ne bag?ımlı olmasına izin vermeyeceg?iz. Otobu?s, raylı sistem ve deniz yolu gibi farklı sec?enekleri tes?vik edeceg?iz ve bunlar arasında bag?lantıyı gu?c?lendireceg?iz. Toplu taşımada kaliteli hizmeti du?s?u?k fiyat ile sunacag?ız.” denildi.

E-belediyecilik uygulamalarını geliştirmeyi vadeden CHP, kadınların kent yönetimine katılabilmesi için gereken tüm tedbirlerin alınacağı sözünü de verdi. CHP, yaşlıların dışlanmayacağını ayrıca, kentlerin engellilerin kullanıma uygun hale getirileceğini de bildirgesinde vurguladı.

Uyuşturucu ile etkin mücadele için gerekli tedbirleri alma sözü verilen bildirgede, birlikte yaşama kültürünün geliştirilmesinin hedefleneceği açıklandı.

Bildirgede, şunlar kaydedildi:

“U?lkemizdeki mevcut ku?ltu?r politikaları c?og?ulcu deg?ildir, tutucu ve tekles?tirici niteliktedir. Belediyelerin ku?ltu?r politikalarında, yurttas?larda kentles?me ve hems?ehrilik bilincinin gelis?tirilmesini hedefleyeceg?iz. Bunun ic?in gerekli tu?m ku?ltu?rel ve eg?itsel faaliyetleri yaygınlas?tıracag?ız. Belediyelerin ku?ltu?r politikalarında; bir arada huzurlu yas?amı tes?vik edecek ku?ltu?rel, sanatsal ve eg?itsel etkinliklere o?ncelik vereceg?iz. Bu etkinliklerde, aktif yurttas?lık bilincinin gu?c?lenmesini sag?layacag?ız ve yurttas?lar arasında farklılıklara saygıyı ve diyalog?u kuvvetlendireceg?iz. Bir arada yas?ama ku?ltu?ru?nu?, aktif yurttas?lıg?ı, demokratik ve katılımcı deg?erleri gelis?tiren medya ic?eriklerini u?retecek ve bunları yaygınlas?tıracag?ız. Bunun ic?in, radyo, televizyon, gazete ve bu?lten gibi geleneksel kitle iletis?im arac?larının kullanımının yanı sıra yeni medya ic?erikleri gelis?tireceg?iz. Ayrıca yurttas?ların medya konusunda farkındalıg?ını artırmak ic?in, eles?tirel medya okuryazarlıg?ı etkinlikleri du?zenleyeceg?iz.”

Muhabir: Barış Gündoğan

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.